Atatürk'ün kemikleri sızlıyor

Atatürk'ün kemikleri sızlıyor

Sözcü gazetesi yazarı Mehmet Türker, Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdi. 

Türker'in yazısı şöyle:

 Tür­ki­ye­’nin şu ha­li­ne ba­kı­nız!..
Yö­nü­nü kay­be­den ba­si­ret­siz bir kap­ta­nın elin­de ça­re­siz­ce sa­ğa so­la yal­pa vu­ran, ba­ta çı­ka ken­di et­ra­fın­da dö­nen, esen rüz­gar­la­ra ve dal­ga­la­ra tes­lim ol­muş bir ge­mi­ye ben­zi­yor!..
Tür­ki­ye bir te­rör ör­gü­tü­ne Baş­kon­so­lo­su ile kon­so­los­luk per­so­ne­li­ni re­hin ver­miş ve ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı ga­ze­te­ci­le­re “A­man su­sun, yaz­ma­yı­n” di­ye yal­va­rı­yor!..
IŞİ­D’­e “te­rör ör­gü­tü­” di­ye­mi­yor, alt­tan alı­yor, kız­dır­ma­ma­ya ça­lı­şı­yor!..
Kel­le uçu­ran, öl­dür­dü­ğü ada­mın kal­bi­ni çı­ka­rıp yi­yen ra­di­kal İs­lam­cı yam­yam­lar kar­şı­sın­da Tür­ki­ye sük­lüm pük­lüm!..
* * * *
Ne­re­de o es­ki dev­let adam­la­rı?..
Kim­se­den kork­ma­yan, çe­kin­me­yen ge­re­ğin­de mey­dan oku­yup sö­zü­nü din­le­ten in­san­lar?..
Yu­na­n’­ı, İn­gi­li­z’­i, İtal­ya­n’­ı, Fran­sı­z’­ı önü­ne ka­tıp ko­va­la­dı­lar, bir ül­ke­yi yok­tan var et­ti­ler, ye­ni bir mil­let ya­rat­tı­lar…
Şim­di Tür­ki­ye­’nin ha­zin ha­li kar­şı­sın­da ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
Dev­ler ül­ke­si, cü­ce­le­re kal­dı!..
Em­per­ya­liz­me kar­şı Kur­tu­luş Sa­va­şı ve­ren­le­rin ül­ke­si, em­per­ya­lizm ile kı­çı kı­rık te­rör ör­güt­le­ri­nin oyun­ca­ğı ol­du!..
* * * *
Ira­k’­ta bir te­rör ör­gü­tü­ne tes­lim olan­lar, yurt için­de de te­rör­le mü­ca­de­le ye­ri­ne te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­yı ter­cih et­miş­ler­di za­ten!..
Te­rö­re bo­yun eğ­di­ler!..
Tür­ki­ye­’yi İm­ra­lı-An­ka­ra-Kan­dil Şey­tan Üç­ge­ni­ne sok­tu­lar!..
Dev­let ida­re­si­ni aciz, za­val­lı ha­le ge­tir­di­ler!..
Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
* * * *
Öte yan­da, az da ol­sa bir umut var­dı!..
O umut da cum­hur­baş­ka­nı ada­yı se­çil­me­siy­le sön­dü­rül­dü!..
Dün de yaz­dı­ğı­mız gi­bi;
9 yıl ön­ce­ki AKP ada­yı, 9 yıl son­ra CHP ada­yı ol­du!..
Ki­şi­li­ği­ne, ka­ri­ye­ri­ne bir şey di­ye­me­yiz el­bet­te!..
Si­ya­si yat­kın­lı­ğı iti­ba­rıy­la CHP ta­ba­nı­na ters dü­şen ki­şi MHP ta­ra­fın­dan tas­vip gör­dü, çün­kü asıl o ce­na­ha da­ha ya­kın!..
Sos­yal de­mok­ra­siy­le ta­ban ta­ba­na zıt bir aday bir em­ri­va­ki ola­rak CHP’­ye mon­te edil­di!..
* * * *
İh­sa­noğ­lu mu, Tay­yip mi?..
CHP seç­me­ni ga­yet ta­bi­i “Tay­yi­p” de­me­ye­cek!..
Ama aca­ba san­dı­ğa şevk ve he­ye­can­la mı gi­de­cek?..
Yok­sa, “Ne halt eder­ler­se et­sin­ler, baş­la­rı­nın ça­re­si­ne bak­sın­la­r” de­yip san­dı­ğa mı kü­se­cek?..
Ata­tür­k’­ün par­ti­si, ön­ce­ki gün­den iti­ba­ren ça­tır­dı­yor!..
Yan­lış ter­cih­ler­le yi­ne çar­şa­fa CHP ro­ze­ti tak­tı­lar!..
Bu yüz­den de 10 Ağus­to­s’­ta çar­şa­fa do­lan­ma­sı ka­der de­ğil, bi­linç­li tak­sir­dir!..
Ata­türk­çü, la­ik, de­mok­rat, ay­dın in­san­lar ma­kus ta­li­hi­ni bir tür­lü ye­ne­me­di!..
Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
Al bi­ri­ni vur öte­ki­ne!..
Dı­şiş­le­ri Ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­ci Ko­ru, Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­me­t’­i arat­ma­dı!..
Re­hin alı­nan Mu­sul Baş­kon­so­lo­su­muz ve kon­so­los­luk men­sup­la­rı için “re­hin alın­dı­la­r” de­ni­le­mez­miş!..
Re­hin alın­mış ol­sa­lar, pa­zar­lık ya­pı­lır­mış!..
Yap­ma­dık­la­rı ne ma­lum?..
Tay­yi­p’­in med­ya­ya “yaz­ma­yın, ko­nuş­ma­yı­n” di­ye yal­var­ma­sı ne an­la­ma ge­li­yor?..
“Pa­zar­lık­ta­n” baş­ka ak­la ne ge­le­bi­lir?..
Ni­te­kim dün ge­liş­me­ler hak­kın­da ya­yın ya­sa­ğı gel­di!..
IŞİ­D’­in re­hi­ne­le­ri bu­gü­ne ka­dar ser­best bı­rak­ma­ma­sı­nın ne­de­ni, Tür­ki­ye­’nin di­ren­ci­ni kır­mak için­dir!..
Gün geç­tik­çe, IŞİ­D’­in pa­zar­lık gü­cü ar­tı­yor!..
Ama…
Na­ci Ko­ru­’ya gö­re, re­hi­ne­le­re “re­hi­ne­” de­ni­le­mez­miş!..
Bi­ri Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı, di­ğe­ri yar­dım­cı­sı; al bi­ri­ni vur öte­ki­ne!..
Bun­la­ra ka­lır­sa…
Bel­ki de bi­zim­ki­ler IŞİ­D’­i re­hin al­mış­lar­dır!..

ulusalkanal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.