Hapiste yatırılan yurtsever!

Sözcü gazetesi yazarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek hakkındaki kararını yazdı.

Hapiste yatırılan yurtsever!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in AİHM zaferini yazdı. Yazısında Doğu Perinçek'in İs­viç­re­’yi di­ze ge­ti­rdiğinden bahseden Turan, "Tek ba­şı­na mü­ca­de­le et­ti ve Tür­ki­ye­’ye bü­yük bir “hu­kuk za­fe­ri­” ka­zan­dır­dı." dedi.

İşte Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Hapiste yatırılan yurtsever!' başlıklı yazısı: 

Fran­sa, Av­ru­pa­’nın en tu­tu­cu bir­kaç ül­ke­sin­den bi­ri…
Bel­ki hal­kı de­ğil ama yö­ne­ti­ci­le­ri, Tür­ki­ye düş­ma­nı!
Es­ki Cum­hur­baş­ka­nı den­ge­siz Sar­kozy de öy­ley­di, aşk­la­rıy­la meş­hur şim­di­ki Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­de efen­di de öy­le…
22 yıl ara­dan son­ra An­ka­ra­’ya resmi ziyarette bulunan ilk Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı olan Hol­lan­de, mi­sa­fir ol­du­ğu hal­de, ül­ke­si­nin Tür­ki­ye­’ye kar­şı düş­man­ca tav­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak:
“Ta­rih­le il­gi­li ça­lış­ma­lar acı­lı ola­bi­lir. On­la­rın (ya­ni Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nın) ta­nın­ma­sı için bir ça­lış­ma yap­ma­lı­yız.” de­di.
Hem de utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan söy­le­di bu­nu…
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ona Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin Do­ğu Pe­rin­çek da­va­sın­da ver­di­ği ta­ri­hi kara­rı ha­tır­lat­tı.
Fran­sa gi­bi ay­nı ka­fa­da olan İs­viç­re, İş­çi Par­ti­si Li­de­ri Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in aç­tı­ğı da­va so­nu­cu, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’n­de mah­kûm edil­miş­ti!
* * *
İs­viç­re­’yi di­ze ge­ti­ren Do­ğu Pe­rin­çek, 5 yı­lı aş­kın sü­re­dir Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de ya­tı­yor. Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da “Ağırlaş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hap­se­” mah­kûm edil­di…
İd­di­a edi­len suç­lar ağır ama…
O, çok sa­yı­da Türk in­sa­nı­nın yü­re­ğin­de ve gö­zün­de, “Er­me­ni­le­rin soy­kı­rım te­zi­ni­” dar­ma­da­ğın eden yurt­se­ver bir si­ya­set ada­mı…
Tek ba­şı­na mü­ca­de­le et­ti ve Tür­ki­ye­’ye bü­yük bir “hu­kuk za­fe­ri­” ka­zan­dır­dı.
Fran­sa gi­bi Tür­ki­ye­’nin düş­ma­nı olan İs­viç­re­’yi ge­ri adım at­mak zo­run­da bı­rak­tı!
Bu­gün, ha­pis­te ol­ma­sı­na rağ­men, ona “Kah­ra­ma­n” gö­züy­le ba­kan­la­rın sa­yı­sı pek çok…
* * *
Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in “Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı­” ko­nu­sun­da Tür­ki­ye­’ye ka­zan­dır­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı “Hu­kuk za­fe­ri­” kü­çümse­ne­mez!
Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin 17 Ara­lık 2013’te, “Er­me­ni Soy­kı­rı­mı­” id­di­ala­rı ne­de­niy­le İs­viç­re­’yi mah­kûm ede­rek İş­çi Par­ti­si Li­de­ri Do­ğu Pe­rin­çe­k’­i hak­lı bu­lan ta­ri­hi ka­ra­rı, 99 yıl­dır sü­ren id­di­ala­rı­nın kı­rıl­ma nok­ta­sı­dır!
Fran­sa da, enin­de so­nun­da bu ka­ra­ra uy­mak zo­run­da ka­la­cak­tır.
* * *
Do­ğu Pe­rin­çek, bi­zim ko­ca dev­le­tin ya­pa­ma­dı­ğı­nı, 9 yıl ön­ce, 2005 yı­lın­da İs­viç­re­’ye gi­de­rek tek ba­şı­na yap­mış ve “Er­me­ni soy­kı­rı­mı­ ulus­la­ra­ra­sı bir ya­lan­dı­r” di­ye hay­kır­mış­tır.
Er­me­ni­le­rin dos­tu olan ya­ban­cı bir ül­ke­de bu­nu yap­mak için yü­rek is­ter!
Pe­rin­çek bu yü­rek­li­li­ği gös­ter­di…
Da­ha son­ra, İs­viç­re Ce­za Ka­nu­nu­’na gö­re “soy­kı­rı­mı in­ka­r” su­çu iş­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le der­hal ya­ka­la­nıp 90 gün hap­se ve 16 bin 873 İs­viç­re Fran­gı pa­ra ce­za­sı­na mah­kûm edil­di. Ha­pis ce­za­sı te­cil edil­di, pa­ra ce­za­sı­nı öde­di.
* * *
Ka­ra­rı hak­sız bu­lan Do­ğu Pe­rin­çek, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne git­ti… Ve da­va­yı ka­za­na­rak Tür­ki­ye­’ye büyük bir hu­kuk za­fe­ri ar­ma­ğan et­ti.
Bu, Tür­ki­ye­’de, hü­kü­met­le­rin ha­yal bi­le ede­me­ye­ce­ği bo­yut­ta bir ga­li­bi­yet­ti…
İs­viç­re­’nin es­ki ada­let ba­kan­la­rın­dan Bloc­her, İs­viç­re dev­let te­le­viz­yo­nu SFR’­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Do­ğu Perinçe­k’in hak­lı­lı­ğı­nı ka­bul ede­rek “İ­fa­de öz­gür­lü­ğü­nü sı­nır­la­yan ce­za ya­sa­sı­nın 261’in­ci mad­de­si­nin ta­ma­men yan­lış ol­du­ğu­nu­” vur­gu­la­dı.
* * *
Ta­bi­i ki iş bu­ra­da bit­mi­yor.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ola­rak bu­nu, baş­ta Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­de ol­mak üze­re bü­tün dün­ya­ya anlat­ma­lı ve hak­lı­lı­ğı­mı­zı her­ke­se ka­bul et­tir­me­li­yiz.
Do­ğu Pe­rin­çek, Er­me­ni id­di­ala­rı­na kar­şı Tür­ki­ye­’ye ay­dın­lık bir yol aç­tı.
AİH­M’nin ka­ra­rı çok, hem de çok önem­li­dir…
Pe­rin­çe­k’in ba­şa­rı­sı­nı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de ka­bul et­ti.
Ba­ka­lım Dış İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız, Do­ğu Pe­rin­çek ka­dar azim­li, mü­ca­de­le­ci ve be­ce­rik­li ola­bi­le­cek mi?
Te­bes­süm
Önemli kişi nasıl değişti?
“Ben artık değiştim” diye nutuklar atan ülkenin önemli bir siyasetçisine sormuşlar:
“Değiştim, değiştim, diyorsun… İyi güzel de… Şunu doğru dürüst bi anlatsana… Yani hangi açıdan değiştin?”
Önemli siyasetçi “Tabii maddi açıdan” demiş ve devam etmiş:
“Eskiden garibanın tekiydim, şimdiyse, ayıptır söylemesi, milyarlarla oynuyorum! Oğlum bile parayla dans ediyor!”
Gü­nün Sö­zü
Yalan ölümlüdür, doğru ise ölümsüz!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.