banner864

Ankara'nın tarihi mahallesine şok iddia! 13 Mart 2015, 10:10

Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi olan Ankara’nın tarihi Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili şoke eden iddia. Emlakçılar 102 dönümlük bu mahalleye en az 750 milyon dolar değer biçiyor.
An­ka­ra­’nın tam mer­ke­zi ko­nu­mun­da­ki Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li tar­tış­ma­lar din­mek bil­mi­yor… Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de as­ker ve üst dü­zey bü­rok­rat­lar için ku­rul­du­ğun­dan do­la­yı ‘Dev­let Ma­hal­le­si­’ ola­rak da bi­li­nen Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si için ye­ni bir id­di­a or­ta­ya atıl­dı. Ma­hal­le sa­kin­le­ri için geç­ti­ği­miz gün­ler­de ‘tah­li­ye­’ ka­ra­rı çı­ka­rıl­mış­tı. An­cak mah­ke­me­den bo­şalt­ma için yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı alın­dı­ğı için tah­li­ye bir sü­re­li­ği­ne er­te­len­miş­ti.

PROJE YARIŞMASI SÖZÜ TUTULMADI

Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin rant uğ­ru­na fe­da edi­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si­’n­den çar­pı­cı bir id­di­a da­ha gel­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan AVM ya­pıl­ma­ya­ca­ğı, yı­kıl­ma­ya­ca­ğı, res­to­re edi­le­rek şeh­re ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı söy­le­ne­rek bir pro­je ya­rış­ma­sı baş­la­tı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın da yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu va­kıf olan TÜR­GE­V’­e ve­ril­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li da­va­la­rın de­vam et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan şöy­le ko­nuş­tu:

'DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ'

“Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin TÜR­GEV­’e ve­ril­di­ği­ne da­ir söy­len­ti­ler var. Da­va­la­rı­mız de­vam edi­yor, kim­se­ye da­va­la­rı­mız­dan vaz­ge­çe­riz de­me­dik. İyi bir şey ya­pı­lı­yor­sa,’bir­lik­te eli­mi­zi ta­şın al­tı­na ko­ya­rız’ de­dik. Söz ver­dik, sö­zü­mü­zün ar­ka­sın­da­yız. An­cak yan­lış bir şey ya­pı­yor­sa­nız, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si yan­lı­şa yan­lış der ge­re­ği­ni ya­par. Kim­se­ye di­ye­ti­miz yok. Ka­mu ya­ra­rı­na bir mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.”

Dava süreci, Saraçoğlu Mahallesi’nin, Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilmesiyle başlamıştı. Hukuki mücadele sürüyor. 


Haber: Emek Kaynak
ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorum Gönder