banner864

Ankara'nın tarihi mahallesine şok iddia! 13 Mart 2015, 10:10

Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi olan Ankara’nın tarihi Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili şoke eden iddia. Emlakçılar 102 dönümlük bu mahalleye en az 750 milyon dolar değer biçiyor.
An­ka­ra­’nın tam mer­ke­zi ko­nu­mun­da­ki Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li tar­tış­ma­lar din­mek bil­mi­yor… Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de as­ker ve üst dü­zey bü­rok­rat­lar için ku­rul­du­ğun­dan do­la­yı ‘Dev­let Ma­hal­le­si­’ ola­rak da bi­li­nen Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si için ye­ni bir id­di­a or­ta­ya atıl­dı. Ma­hal­le sa­kin­le­ri için geç­ti­ği­miz gün­ler­de ‘tah­li­ye­’ ka­ra­rı çı­ka­rıl­mış­tı. An­cak mah­ke­me­den bo­şalt­ma için yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı alın­dı­ğı için tah­li­ye bir sü­re­li­ği­ne er­te­len­miş­ti.

PROJE YARIŞMASI SÖZÜ TUTULMADI

Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin rant uğ­ru­na fe­da edi­le­ce­ği ko­nu­şu­lur­ken, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si­’n­den çar­pı­cı bir id­di­a da­ha gel­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan AVM ya­pıl­ma­ya­ca­ğı, yı­kıl­ma­ya­ca­ğı, res­to­re edi­le­rek şeh­re ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı söy­le­ne­rek bir pro­je ya­rış­ma­sı baş­la­tı­la­ca­ğı du­yu­ru­lan Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın da yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu va­kıf olan TÜR­GE­V’­e ve­ril­di­ği ile­ri sü­rül­dü. Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’y­le il­gi­li da­va­la­rın de­vam et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan şöy­le ko­nuş­tu:

'DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ'

“Sa­ra­çoğ­lu Ma­hal­le­si­’nin TÜR­GEV­’e ve­ril­di­ği­ne da­ir söy­len­ti­ler var. Da­va­la­rı­mız de­vam edi­yor, kim­se­ye da­va­la­rı­mız­dan vaz­ge­çe­riz de­me­dik. İyi bir şey ya­pı­lı­yor­sa,’bir­lik­te eli­mi­zi ta­şın al­tı­na ko­ya­rız’ de­dik. Söz ver­dik, sö­zü­mü­zün ar­ka­sın­da­yız. An­cak yan­lış bir şey ya­pı­yor­sa­nız, Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si yan­lı­şa yan­lış der ge­re­ği­ni ya­par. Kim­se­ye di­ye­ti­miz yok. Ka­mu ya­ra­rı­na bir mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.”

Dava süreci, Saraçoğlu Mahallesi’nin, Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilmesiyle başlamıştı. Hukuki mücadele sürüyor. 


Haber: Emek Kaynak
ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorumlar

Betül :

Bugün eşimle şöyle bir yürüyelim dedik. O taş merdivenlerden indik. Muntazam evlerin arasında yürüdük. Yazık çok yazık. Hangi avm hangi yeni yapı size bu hazzı verir ki? Sürekli yeni yapılar genişletmekte zaten Ankara yı. Bırakın tarih koksun Ankaranın göbeği. Bırakın mutlu çocuklar büyüsün o evlerde. :(

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar