Hapiste yatırılan yurtsever! 29 Ocak 2014, 12:01

Sözcü gazetesi yazarı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek hakkındaki kararını yazdı.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in AİHM zaferini yazdı. Yazısında Doğu Perinçek'in İs­viç­re­’yi di­ze ge­ti­rdiğinden bahseden Turan, "Tek ba­şı­na mü­ca­de­le et­ti ve Tür­ki­ye­’ye bü­yük bir “hu­kuk za­fe­ri­” ka­zan­dır­dı." dedi.

İşte Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın 'Hapiste yatırılan yurtsever!' başlıklı yazısı: 

Fran­sa, Av­ru­pa­’nın en tu­tu­cu bir­kaç ül­ke­sin­den bi­ri…
Bel­ki hal­kı de­ğil ama yö­ne­ti­ci­le­ri, Tür­ki­ye düş­ma­nı!
Es­ki Cum­hur­baş­ka­nı den­ge­siz Sar­kozy de öy­ley­di, aşk­la­rıy­la meş­hur şim­di­ki Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­de efen­di de öy­le…
22 yıl ara­dan son­ra An­ka­ra­’ya resmi ziyarette bulunan ilk Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı olan Hol­lan­de, mi­sa­fir ol­du­ğu hal­de, ül­ke­si­nin Tür­ki­ye­’ye kar­şı düş­man­ca tav­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak:
“Ta­rih­le il­gi­li ça­lış­ma­lar acı­lı ola­bi­lir. On­la­rın (ya­ni Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nın) ta­nın­ma­sı için bir ça­lış­ma yap­ma­lı­yız.” de­di.
Hem de utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan söy­le­di bu­nu…
Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ona Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin Do­ğu Pe­rin­çek da­va­sın­da ver­di­ği ta­ri­hi kara­rı ha­tır­lat­tı.
Fran­sa gi­bi ay­nı ka­fa­da olan İs­viç­re, İş­çi Par­ti­si Li­de­ri Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in aç­tı­ğı da­va so­nu­cu, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’n­de mah­kûm edil­miş­ti!
* * *
İs­viç­re­’yi di­ze ge­ti­ren Do­ğu Pe­rin­çek, 5 yı­lı aş­kın sü­re­dir Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de ya­tı­yor. Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da “Ağırlaş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hap­se­” mah­kûm edil­di…
İd­di­a edi­len suç­lar ağır ama…
O, çok sa­yı­da Türk in­sa­nı­nın yü­re­ğin­de ve gö­zün­de, “Er­me­ni­le­rin soy­kı­rım te­zi­ni­” dar­ma­da­ğın eden yurt­se­ver bir si­ya­set ada­mı…
Tek ba­şı­na mü­ca­de­le et­ti ve Tür­ki­ye­’ye bü­yük bir “hu­kuk za­fe­ri­” ka­zan­dır­dı.
Fran­sa gi­bi Tür­ki­ye­’nin düş­ma­nı olan İs­viç­re­’yi ge­ri adım at­mak zo­run­da bı­rak­tı!
Bu­gün, ha­pis­te ol­ma­sı­na rağ­men, ona “Kah­ra­ma­n” gö­züy­le ba­kan­la­rın sa­yı­sı pek çok…
* * *
Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in “Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı­” ko­nu­sun­da Tür­ki­ye­’ye ka­zan­dır­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı “Hu­kuk za­fe­ri­” kü­çümse­ne­mez!
Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin 17 Ara­lık 2013’te, “Er­me­ni Soy­kı­rı­mı­” id­di­ala­rı ne­de­niy­le İs­viç­re­’yi mah­kûm ede­rek İş­çi Par­ti­si Li­de­ri Do­ğu Pe­rin­çe­k’­i hak­lı bu­lan ta­ri­hi ka­ra­rı, 99 yıl­dır sü­ren id­di­ala­rı­nın kı­rıl­ma nok­ta­sı­dır!
Fran­sa da, enin­de so­nun­da bu ka­ra­ra uy­mak zo­run­da ka­la­cak­tır.
* * *
Do­ğu Pe­rin­çek, bi­zim ko­ca dev­le­tin ya­pa­ma­dı­ğı­nı, 9 yıl ön­ce, 2005 yı­lın­da İs­viç­re­’ye gi­de­rek tek ba­şı­na yap­mış ve “Er­me­ni soy­kı­rı­mı­ ulus­la­ra­ra­sı bir ya­lan­dı­r” di­ye hay­kır­mış­tır.
Er­me­ni­le­rin dos­tu olan ya­ban­cı bir ül­ke­de bu­nu yap­mak için yü­rek is­ter!
Pe­rin­çek bu yü­rek­li­li­ği gös­ter­di…
Da­ha son­ra, İs­viç­re Ce­za Ka­nu­nu­’na gö­re “soy­kı­rı­mı in­ka­r” su­çu iş­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le der­hal ya­ka­la­nıp 90 gün hap­se ve 16 bin 873 İs­viç­re Fran­gı pa­ra ce­za­sı­na mah­kûm edil­di. Ha­pis ce­za­sı te­cil edil­di, pa­ra ce­za­sı­nı öde­di.
* * *
Ka­ra­rı hak­sız bu­lan Do­ğu Pe­rin­çek, Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’ne git­ti… Ve da­va­yı ka­za­na­rak Tür­ki­ye­’ye büyük bir hu­kuk za­fe­ri ar­ma­ğan et­ti.
Bu, Tür­ki­ye­’de, hü­kü­met­le­rin ha­yal bi­le ede­me­ye­ce­ği bo­yut­ta bir ga­li­bi­yet­ti…
İs­viç­re­’nin es­ki ada­let ba­kan­la­rın­dan Bloc­her, İs­viç­re dev­let te­le­viz­yo­nu SFR’­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Do­ğu Perinçe­k’in hak­lı­lı­ğı­nı ka­bul ede­rek “İ­fa­de öz­gür­lü­ğü­nü sı­nır­la­yan ce­za ya­sa­sı­nın 261’in­ci mad­de­si­nin ta­ma­men yan­lış ol­du­ğu­nu­” vur­gu­la­dı.
* * *
Ta­bi­i ki iş bu­ra­da bit­mi­yor.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ola­rak bu­nu, baş­ta Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­de ol­mak üze­re bü­tün dün­ya­ya anlat­ma­lı ve hak­lı­lı­ğı­mı­zı her­ke­se ka­bul et­tir­me­li­yiz.
Do­ğu Pe­rin­çek, Er­me­ni id­di­ala­rı­na kar­şı Tür­ki­ye­’ye ay­dın­lık bir yol aç­tı.
AİH­M’nin ka­ra­rı çok, hem de çok önem­li­dir…
Pe­rin­çe­k’in ba­şa­rı­sı­nı Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül de ka­bul et­ti.
Ba­ka­lım Dış İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız, Do­ğu Pe­rin­çek ka­dar azim­li, mü­ca­de­le­ci ve be­ce­rik­li ola­bi­le­cek mi?
Te­bes­süm
Önemli kişi nasıl değişti?
“Ben artık değiştim” diye nutuklar atan ülkenin önemli bir siyasetçisine sormuşlar:
“Değiştim, değiştim, diyorsun… İyi güzel de… Şunu doğru dürüst bi anlatsana… Yani hangi açıdan değiştin?”
Önemli siyasetçi “Tabii maddi açıdan” demiş ve devam etmiş:
“Eskiden garibanın tekiydim, şimdiyse, ayıptır söylemesi, milyarlarla oynuyorum! Oğlum bile parayla dans ediyor!”
Gü­nün Sö­zü
Yalan ölümlüdür, doğru ise ölümsüz!
Etiketler

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar