banner864

Rahmi Turan "Çuval"ı yazdı: Bir tek Perinçek susmadı! 17 Kasım 2014, 11:47

İşçi Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmesi geniş yankı uyandırdı.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan bugünkü köşesinde, yapılan çuval eylemiyle ilgili Mec­li­s’­te­ki si­ya­si par­ti li­der­le­rin­den hiç­bir ses çıkmadığını hatırlattı. Turan, "İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, her mil­li me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi se­si­ni yük­sel­tti" dedi.

Yazısında Perinçek'in TÜYAP kitap fuarında yaptığı açıklamasına yer veren Turan, "İş­çi Par­ti­si li­de­ri­nin bu onur­lu çı­kı­şı an­lam­lı­dır. Ya di­ğer par­ti­ler? On­lar ne ya­zık ki uy­ku­da!" ifadesini kullandı.


Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir?

O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir!

Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k’­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di…

Ara­dan yıl­lar geç­ti…

Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve İş­çi Par­ti­si Ön­cü Genç­lik Üye­le­ri, bu üzü­cü ola­yı unut­ma­mış ola­cak­lar ki, İs­tan­bul Emi­nö­nü­‘n­de ya­ka­la­dık­la­rı 3 Ame­ri­ka­lı as­ke­rin ka­fa­sı­na çu­val ge­çir­di! Böy­le­ce, o as­ker­le­rin şah­sın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’ni pro­tes­to et­ti­ler!
* * * * * *
Ola­yın Ame­ri­ka­’da­ki yan­kı­sı Tür­ki­ye­’den faz­la ol­du. Çok kız­dı­ğı an­la­şı­lan ABD hü­kü­me­ti ar­ka ar­ka­ya sert açık­la­ma­lar ya­pa­rak, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­dan, ey­lem­le il­gi­li so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­di.

Ta­li­mat gi­bi bir is­tek­ti bu…

Pe­ki, bi­zim­ki­ler ne yap­tı?

Ne ya­pa­cak­lar? âde­ta “Em­ri­niz olu­r” de­di­ler…

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, is­te­ğe olum­lu ce­vap ve­re­rek “So­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü­nü ve ey­le­mi ya­pan­la­rın be­del öde­ye­cek­le­ri­ni­” söy­le­di.

Mec­li­s’­te­ki si­ya­si par­ti li­der­le­rin­den, ola­ya iliş­kin hiç­bir ses çık­maz­ken, İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, her mil­li me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi se­si­ni yük­sel­te­rek:
“ABD, Tür­ki­ye­’nin iç iş­le­ri­ne bur­nu­nu sok­ma­sın!” de­di ve ek­le­di:

* * * * * *

“Bu­ra­da he­sap ve­ri­le­cek, so­ruş­tu­ru­la­cak bir ey­lem var­sa o da AB­D’­nin PKK‘­ya si­lah ver­me­si ve Ame­ri­ka­lı uz­man­la­rın PKK’­lı­la­rı eğit­me­si­dir. Bu ne­den­le biz he­sap so­ru­yor ve di­yo­ruz ki:

Sen bö­lü­cü te­rö­rü des­tek­le­ye­mez­sin! Des­tek­ler­sen bun­dan son­ra ba­şı­na çu­val de­ğil baş­ka bir şey de ge­çi­ri­lir! Tür­ki­ye­’nin iş­le­ri­ne ka­rış­ma! Sen, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi yı­ka­maz, va­ta­nı­mı­zı bö­le­mez­sin! Dost böy­le ol­maz!

Türk ma­kam­la­rı­nın ABD ile bir­lik­te ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­me­le­ri de çok utanç ve üzün­tü ve­ri­ci­dir!

İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Bak­an­la­rı­nı, Türk dev­le­ti­nin ba­kan­la­rı gi­bi dav­ran­ma­ya da­vet edi­yo­ruz.”

* * * * * * * *

Do­ğu Pe­rin­çe­k’­in sert açık­la­ma­sı­nın öze­ti böy­le… İş­çi Par­ti­si li­de­ri­nin bu onur­lu çı­kı­şı an­lam­lı­dır.

Ya di­ğer par­ti­ler? On­lar ne ya­zık ki uy­ku­da!

ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorumlar

alpay savcı :

Kahramanlar, fedailer, bu Vatanı karşılıksız sevenler bugün Vatan Partililerdir.

Sadık Erkin Erk :

Biz bu ülkede Kimin şhow yaptığını kimin AKP ye sitepne Kimin de Koltuk değneği olduğunu gördük. Biz CİA ve MOSSAD görevlilerini de gördük Biri MHP yi Hadım Etti diğeri de CHP yi Cemaat Halk Partisi yaptı.

Hüseyin Çınar :

Strasburg davasınada perinçeğin şovu dediler.Düzen partilerinin öģrenmesi gereken çoook şey var.

Şahsine çiftçi :

bir arkdaş doğu perinçekten ders alın diyor dersimli kemale bahçeliye . Onlar kıraldan çok kralcılar bunu 12 senedir gördük biliyoruz akp onlar yüzünden palazlandı abd tarafından başa getirilen akp nin muhalefetide abd tarafından hizaya getirildi . Efkan ala sözüm ona türk içişileri bakanı .yoksa abd askerinin koruma memurumu ? Tayyip e nir sor türk askerinin başına abd askerleri durup duruken çuval geçirdinde ne yaptı . HİÇ HİÇ BİR ŞEY YAPMADI CİDDİYE NÜBLE ALMADI .

mustafa toprağın :

ÖNCÜ CESUR DOĞU PERİNÇEK

ns :

bahceli ve kilicdaroglu dogu perincekden ders alin

lale akcan :

doğu perinçek evet, gerçek yurtsever. ben, kendisine teşekkür ediyorum.

Malik boyraz :

ya sende olmasan iyiki varsin dogu bey

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar