Skandal karar! 63 subay ordudan atıldı! 30 Nisan 2014, 10:08

Ka­mu­oyun­da “as­ke­ri ca­sus­lu­k” ola­rak bi­li­nen da­va­da yar­gı­la­nan as­ker­le­rle ilgili skandal karar.
Or­du­dan, ‘di­sip­lin­siz­li­k’ suç­la­ma­sıy­la ilişiği kesilen as­ker­le­re taz­mi­nat ve­ril­me­di. Eşi de çalışmayan bir subayın yeşil kart çıkarttığı öğrenildi.

Ka­mu­oyun­da “as­ke­ri ca­sus­lu­k” ola­rak bi­li­nen da­va­da sa­nık olan 63 su­bay, 27 Mart’ta, TSK’­dan ‘sa­vun­ma­sı­z’ bir şe­kil­de atıl­dı. Karardan 15 gün son­ra yani 12 Nisan’da yü­rür­lü­ğe gi­ren yö­net­me­likse, ‘sa­vun­ma al­ma zo­run­lu­lu­ğu­’ ge­tir­di. Sözcü gazetesinin haberine göre; ­işte ayrıntılar:

SES­SİZ SE­DA­SIZ

İz­mir Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın yü­rüt­tü­ğü davada 357 sa­nık­tan 76’sı tu­tuk­lan­dı. Son­ra tu­tuk­lu sa­nık sa­yı­sı 10’a düş­tü. De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Vey­sel Kö­se­le­’nin de bu­lun­du­ğu da­va sü­rü­yor.

SA­VUN­MA­SIZ ATIL­DI­LAR

27 Mart’ta ili­şi­ği ke­si­len 63 subay için, “Di­sip­lin­siz­lik se­be­biy­le re­s’­en TSK’­dan ayır­ma­” açık­la­ma­sı ya­pıl­dı. Böy­le­ce as­ker­le­re öde­me yapılmadı ve taz­mi­nat ve­ril­me­di. Su­bay­la­rın atıl­ma­sın­dan 15 gün son­raysa il­ginç bir yö­net­me­lik ya­yım­lan­dı. 12 Ni­sa­n’­da ya­yım­la­nan yö­net­me­li­ğe gö­re ‘Sa­vun­ma al­ma­dan TSK’­dan ayır­ma iş­le­mi­’ ya­pıl­ma­ya­cak. 63 su­ba­yın yönetmelikten önce atıl­ma­sı dik­kat çek­ti.

NE­DEN DE­NİZ­Cİ YOK

Ay­nı da­va­da De­niz Kuv­vet­le­ri­’nin iki nu­ma­ra­sı Ora­mi­ral Kö­se­le­’nin de bu­lun­ma­sı, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­dan (DKK) atı­lan per­so­nel ol­ma­ma­sı il­ginç bu­lun­du. Ba­zı su­bay­la­rın avu­kat­ı Ay­ka­nat Kaç­maz şu soruya yanıt aradı: “Aca­ba ge­le­cek­te DKK ba­şı­na ge­le­cek ki­şi bu da­va­da yar­gı­lan­dı­ğı için mi hiç denizci atılmadı?”

YE­ŞİL KAR­TA BAŞ­VU­RAN VAR


İli­şi­ği ke­si­len bir su­bay, şu bil­gi­yi ver­di: “20-25 yı­lı­nı ver­miş in­san­lar, bir tek yar­gı ka­ra­rı ol­ma­dan ka­pı önü­ne ko­nul­du. Öy­le dram­lar ya­şa­nı­yor ki, eşi de ça­lış­ma­yan bir ar­ka­da­şı­mız ge­çen haf­ta ye­şil kart çı­kart­mak için mü­ra­ca­at­ta bu­lun­du.”
Etiketler

Yorumlar

Mehmet KARTAY :

ne yazalim tamamen saçmalik ve geçmi̇şi̇n i̇nti̇kami.ülkem tam bi̇r batakliğin i̇çi̇ne saplandi.

zeynep ekim :

Yaziklar olsun hisizlar namussuzlar serbest fiyakali caka satiyor.Atatürk ilke ve inkilaplarini savunan subaylarimiz süründuruluyorlar.meslekleriellerinden aliniyor.uyuma ey millet uyan artik kalkalim dokulelim sokaklara.oörgütlenip direnelim.

Nazire calik :

Turkiyeyi savunanlar atiliyor

Caner Sezer :

natonun askerleri mustafa kemalin askerlerini tasfiye ediyor. hepsinin birgün hesabı sorulacak.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar