banner864

Soner Yalçın yazdı: İki haf­ta ön­ce eli­me bir ki­tap ulaş­tı... 19 Mart 2015, 13:46

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugünkü yazısının bir bölümünü Nazif Ak'ın Kaynak Yayınları'ndan çıkan "Dec­cal Din­dar­mış/Sır­ran Te­nev­ve­ret" kitabına ayırdı.

Yazısında Ak ile tanışıklığına değinen Yalçın, "Ge­zi Di­re­ni­şi Na­zif Ak’­ı de­ğiş­tir­di" dedi.

Yalçın'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Elim­den gel­di­ğin­ce okur ma­il­le­ri­ni ya­nıt­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

Na­zif Ak ile böy­le ta­nış­tık…

Ta­rih: 8 Ocak 2014.

Şöy­le yaz­mış­tı; “Ben Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si me­zu­nu ve bu alan­da ay­nı üni­ver­si­te­nin Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si­’n­de Ke­lam Ana­bi­lim Da­lı­’n­da yük­sek li­sans yap­mış din­ler ta­ri­hi uz­ma­nı­yım. Da­ha ön­ce ki­mi yer­le­re, şim­di­ye dek hiç­bir yer­de ya­yın­lan­ma­mış olan ve ya­yın­lan­dı­ğın­da bü­yük ses çı­ka­ra­cak ni­te­lik­te­ki ba­zı Nur­cu bel­ge­le­ri­ni pay­laş­mak is­te­di­ği­mi be­yan et­me­me rağ­men dö­nüş ya­pan ol­ma­dı. İl­gi­ni­zi çe­ker­se…”

Böy­le ta­nış­tık ve hep ya­zış­tık… 

İki haf­ta ön­ce eli­me bir ki­tap ulaş­tı; “Dec­cal Din­dar­mış/ Sır­ran Te­nev­ve­ret.” (Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Ya­za­rı Na­zif Ak’­tı; ve ki­ta­bı im­za­la­yıp gön­der­me ne­za­ke­ti gön­der­miş­ti: “Ni­ha­yet ki­ta­bı­mı si­zin de teş­vi­ki­niz ve e-pos­ta­la­rı­ma bü­yük bir al­çak­gö­nül­lü­lük­le ge­ri dö­nüş­le­ri­niz­den al­dı­ğım ce­sa­ret­le bi­tir­dim…”

Na­zif Ak, 17 ya­şın­da/ 1977’de “da­ha iyi Müs­lü­man ol­ma­” ni­ye­tiy­le İs­tan­bul/Ali­bey­kö­y’­de Mil­li Se­la­met Par­ti­si ve genç­lik ör­gü­tü Akın­cı­la­r’­a bağ­lan­dı. Tor­na­cı İb­ra­him, Çu­val­cı Os­man, Ayak­ka­bı­cı Kas­ta­mo­nu­lu Hü­se­yin ile ma­hal­le top­lan­tı­la­rı yap­tı sü­rek­li.

12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­sin­den son­ra si­ya­si yo­lu­na Re­fah Par­ti­si­’y­le de­vam et­ti. “Ha­san Ak­sa­y’­ın Saraç­ha­ne­’de­ki ko­nuş­ma­sın­da, İs­tan­bul Be­le­di­ye­si­’nin bi­na­sı­nı par­ma­ğıy­la işa­ret ede­rek he­def gös­ter­iği anı dün gi­bi ha­tır­lı­yo­rum. Ne bü­yük bir ide­al­di. Ne ula­şıl­ma­sı zor bir he­def­ti. Ora­ya ula­şıl­dı so­nuç­ta, ama ora­yı he­def gös­te­ren te­miz ki­şi­lik­ten uzak­la­şıl­dı…”

Ge­zi Di­re­ni­şi Na­zif Ak’­ı de­ğiş­tir­di. “Geç­mi­şim­den utan­mı­yo­rum. Önem­li olan, han­gi olu­şu­mun içi­ne gir­diğin de­ğil, han­gi in­san­lık de­ğer­le­ri­ni, ide­al­le­ri­ni ne ka­dar dü­rüst­lük­le ta­şı­ya­bil­di­ğin­dir. Ben her za­man na­mus­lu ka­la­bil­dim, öy­le ol­ma­sa bu­ra­da/Ge­zi­’de ol­maz­dım…”

ulusalkanal.com.tr
Etiketler

Yorumlar

abrek :

herkesin yaşamı içinde nazif ak'ın paylaştığı durum vardı... acı ya da tatlı ama muhakkak vardır.. geç­mi­şim­den utan­mı­yo­rum. önem­li olan, han­gi olu­şu­mun içi­ne gir­diğin de­ğil, han­gi in­san­lık de­ğer­le­ri­ni, ide­al­le­ri­ni ne ka­dar dü­rüst­lük­le ta­şı­ya­bil­di­ğin­dir. ben her za­man na­mus­lu ka­la­bil­dim, öy­le ol­ma­sa bu­ra­da/ge­zi­de ol­maz­dım”

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar