banner864

Tayyip Erdoğan'ın kravatı 2 asgari ücretten daha pahalı çıktı 22 Haziran 2014, 18:35

Sözcü gazetesi bugün Erdoğan'ın kravatını analiz etti. Analiz sonucunda Tayyip Erdoğan'ın bir kravatı, bugün asgari ücretle çalışan iki işçinin maaşından daha pahalı çıktı!

İşte Sözcü'de yer alan o haber:

Dün­ya­ca ün­lü bir İtal­yan kra­vat.

Mar­ka­sı: Ste­fa­no Ric­ci, fi­ya­tı da çok özel ipek ve fark­lı par­ça­la­rın bir­leş­ti­ril­mi­şi olan bu di­zayn­lar­da 600 Eu­ro ya­ni yak­la­şık 1.800 TL.

Bir baş­ka an­la­tım­la, as­ga­ri üc­ret alan iki iş­çi­nin, eli­ne ge­çen ay­lık net üc­re­tin üzerinde!

Tür­ki­ye­’de, 10 emek­li­den 9’u, bir ay­lık maa­şıy­la bu kra­va­tı ala­maz.

Ba­ka­lım, Kı­lıç­da­roğ­lu 350 TL’­lik Et­ro göm­lek gi­yin­ce; ma­ka­le ko­nu­su ya­pan ve Baş­ba­ka­n’­a “Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ım Et­ro göm­lek mi gi­yi­yor­su­nuz?” di­ye ima­lı bir şe­kil­de so­ran Şa­mil Tay­yar (12.07.2010/ Star Ga­ze­te­si) ve bu so­ru­ya “Ben Et­ro de­ğil yer­li La­cos­te gi­yi­yo­ru­m” di­ye iğ­ne­le­yi­ci ya­nıt ve­ren Baş­ba­ka­n’­ın, 1.800 TL’­lik Ste­fa­no Ric­ci kra­vat için bir açık­la­ma­sı ola­cak mı?

DÜN­YA­CA ÜN­LÜ MA­ĞA­ZA

AB­D’­de, Be­verly Hill­s’­de ün­lü mar­ka­la­rın yan ya­na ol­du­ğu cad­de­de bir de Bi­jan Ma­ğa­za­sı var.
Ran­de­vu alı­na­rak gi­ri­le­bi­len bu ma­ğa­za­da, göm­lek­ler 3-5 bin, mont­lar 15-20 bin, ta­kım el­bi­se­ler 20-50 bin do­lar.
Ma­ğa­za­nın vit­rin ca­mın­da da ma­ğa­za­dan alış­ve­riş eden ün­lü­le­rin isim­le­ri ya­zı­lı. 2009 yı­lın­da bu ma­ğa­za­nın vit­ri­ninin ca­mın­da Re­cep Tay­yip Er­do­ğan Pri­me Mi­nis­ter of Tur­key ya­zı­sı da var­dı."

Kaynak: Sözcü

Yorumlar

vatansever :

ben onu bit pazarinda 1 liraya bile görsem almam !!!!

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

Çok Yorumlananlar